Zasady recenzowania

Z Regulaminu PDF „Kwartalnika Nauk o Mediach”:

C. WYMAGANIA STAWIANE PUBLIKACJOM

4. Formularz recenzji stanowi załącznik nr 1 PDF RTF do niniejszego regulaminu.

(…)

9. Procedura recenzowania (zgodna z zaleceniami Zespołu do spraw Etyki w Nauce przedstawionymi w broszurze Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa 2011).

 1. Nadesłane teksty są poddawane wstępnej ocenie przez redakcję.
 2. Redakcja stosuje zasadę double blind review, zgodnie z którą recenzent i autor nie znają swoich tożsamości.
 3. Do oceny każdego artykułu powołuje się dwóch recenzentów zewnętrznych (w przypadku publikacji w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej mającej siedzibę w innym państwie niż państwo pochodzenia autora publikacji), którzy:
  • nie są członkami redakcji, Rady Naukowej, jednostki, w której afiliowany jest autor publikacji lub podmiotu, w którym afiliowany jest redaktor naczelny czasopisma;
  • są kompetentni w danej dziedzinie i mają co najmniej stopień naukowy doktora oraz odpowiedni dorobek naukowy;
  • cieszą się nieposzlakowaną opinią naukowca;
  • nie pozostają z autorem w konflikcie interesów, przy czym za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo do drugiego stopnia, związki prawne, związek małżeński), relacje podległości zawodowej lub bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji.
 4. Recenzenci są zobowiązani w trakcie procesu recenzowania do poufności w opiniach na temat recenzowanego artykułu oraz niewykorzystywania zdobytej przy tej okazji wiedzy przed jego publikacją.
 5. Recenzja dokonywana jest na formularzu, udostępnionym przez redakcję i musi kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
 6. Uwagi recenzenta przekazywane są autorowi. Racjonalne i umotywowane konkluzje przedstawione w recenzji są dla autora wiążące. Ma on obowiązek uwzględnić zalecenia recenzentów i poprawić tekst. Recenzentom przysługuje prawo do po-wtórnej weryfikacji poprawionego tekstu. Jeśli autor tekstu nie zgadza się z konkluzjami recenzenta, ma prawo do przedstawienia swojego stanowiska redakcji w nocie polemicznej.
 7. Decyzję o publikacji tekstu podejmuje redaktor naczelny, po zasięgnięciu opinii Kolegium Redakcyjnego i ewentualnie Rady Naukowej, na podstawie analizy uwag i konkluzji zawartych w recenzjach wraz z ewentualną polemiką autora tek-stu i ostatecznej wersji tekstu, dostarczonej przez autora.
 8. Według przyjętego zwyczaju, recenzje artykułów są sporządzane nieodpłatnie.
 9. Nazwiska recenzentów poszczególnych artykułów nie są ujawniane. Lista współpracujących z czasopismem recenzentów jest raz w roku zamieszczana na końcu ostatniego numeru w danym roku kalendarzowym (w wersji pdf).

Regulamin i zasady publikacji w internetowym czasopiśmie naukowym „Kwartalnik Nauk o Mediach” PDF

Załącznik nr 1. Recenzja artykułu naukowego PDF RTF

Analytic Code