Redakcja

Dr hab. Piotr Drzewiecki, prof. UKSW (redaktor naczelny)Dr Aleksandra Gralczyk (zastępca redaktora naczelnego)Dr Mateusz Kot (sekretarz redakcji)Dr Paweł Piotr Płatek (redaktor techniczny)Dr Magdalena Butkiewicz (redaktor językowy)Dr Kinga Cybulska (członek kolegium redakcyjnego)Mgr Tomasz Knecht (członek kolegium redakcyjnego)

Ur. 13 marca 1977 r. w Warszawie, medioznawca, specjalista w zakresie edukacji medialnej, dr hab. teologii środków społecznego przekazu, profesor nadzwyczajny na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Zastępca Dyrektora Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa, Kierownik Katedry Edukacji Medialnej i Języka Mediów na Wydziale Teologicznym UKSW. Redaktor naczelny „Kwartalnika Nauk o Mediach”. Więcej informacji na stronie http://presscafe.eu/

Absolwentka Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz studiów pedagogicznych. Ukończyła roczne studium Zarządzania Oświatą, jest słuchaczką podyplomowych studiów z zakresu psychologii mediów. Specjalizuje się w zakresie komunikacji wizualnej, promocji i organizacji eventów. Prowadzi zajęcia z zakresu technologii informatycznej, projektowania graficznego oraz komunikacji wizualnej w Instytucie Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa.

Absolwent Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Instruktor żeglarstwa, jachtowy sternik morski, podróżnik. Koordynator Olimpiady Medialnej.

 

Urodzony w Warszawie. 2003 roku ukończył liceum ekonomiczne i otrzymał tytuł technika, specjalność: ekonomika i organizacja przedsiębiorstw. W 2007 roku uzyskał tytuł magistra teologii o specjalności: edukacja medialna i dziennikarstwo (tytuł pracy: „Etyczne aspekty komunikacji internetowej jako dialogu międzyludzkiego”) Specjalizacje na studiach: internetologia i edukacja medialna. Ukończył kurs pedagogizacji oraz katechetyczny. W 2015 r. doktorat ze środków społecznego przekazu (tytuł: „Internet jako medium masowego kształtowania świadomości współczesnego człowieka”). Specjalizuje się w zagadnieniach etycznych Internetu, procesach komunikacyjnych w sieci oraz w rozwoju nowych technologii medialnych. Od 2010 zatrudniony na stanowisku instruktora w Instytucie Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa WT UKSW, od 2011 pracuje jako asystent. Prowadzone zajęcia: Edycja i obieg dokumentów elektronicznych, Grafika komputerowa i multimedialna, E-learning i multimedia w kształceniu, Oprogramowanie do zarządzania materiałami naukowymi, Rozwój współczesnych technologii w nowych mediach.

Autorka artykułów o tematyce historycznej, w których korzystając z dostępnych źródeł – analizuje relacje społecznopolityczne zachodzące w największych mocarstwach świata starożytnego (Asyria, Macedonia, Państwo Seleucydów). Jej zainteresowania naukowe dotyczą historii powszechnej, historii mediów, public relations oraz nowych mediów i technologii.

Absolwentka Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz podyplomowej Psychologii Reklamy na Uniwersytecie Warszawskim. Copywriter, strateg reklamowy, stały współpracownik katowickiej agencji reklamowej Malum (zrzeszonej w SAR).

Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz studium Warsaw Journalism Center. Zawodowo związany z marketingiem w mediach i wydawnictwach. Brand manager m.in. dziennika Super Express i miesięcznika National Geographic. Odpowiadał za planowanie i realizację budżetu, strategię reklamową, kreację, a także organizację i realizację konkursów, wystaw i eventów. Współpracownik agencji Grappa House i tygodnika „Motor”.

 

Z Regulaminu PDF „Kwartalnika Nauk o Mediach”:

 

B. REDAKCJA, RADA NAUKOWA, RECENZENCI

1.W skład redakcji KNM wchodzą: redaktor naczelny, zastępca redaktora naczelnego, sekretarze redakcji i pozostali członkowie redakcji, w liczbie niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania pisma.

2. Do zadań redakcji należy w szczególności:

a) czuwanie nad właściwym poziomem artykułów;

b) czuwanie nad terminowym ukazywaniem się czasopisma;

c) utrzymywanie kontaktu z autorami, recenzentami i członkami Rady Naukowej;

d) korekta i redakcja nadesłanych artykułów;

e) skład artykułów i zamieszczanie ich na stronie www;

f) archiwizacja artykułów, recenzji i wydań KNM.

3. Pracą redakcji kieruje i odpowiada za nią redaktor naczelny. Do jego zadań należy w szczególności:

a) czuwanie nad poziomem merytorycznym, redakcyjnym, edytorskim artykułów oraz zgodności ich tematyki z zakresem czasopisma;

b) czuwanie nad tym, by wszystkie publikacje w KNM były recenzowane;

c) wyznaczanie recenzentów i kontakty z recenzentami;

d) czuwanie nad przestrzeganiem przepisów prawa, w szczególności prawa autorskiego i prasowego, w działalności redakcji;

e) reprezentowanie redakcji KNM na Radzie Wydziału oraz zawsze, gdy zajdzie taka potrzeba.

4. Redaktor naczelny ma zastępcę, na którego może cedować swe uprawnienia i obowiązki w sytuacji swej nieobecności lub niemożności ich pełnienia. Oprócz tego do obowiązków zastępcy redaktora naczelnego należy w szczególności:

a) troska o promocję KNM i podejmowanie stosownych działań w tym kierunku;

b) koordynowanie patronatów medialnych, obejmowanych przez KNM;

c) koordynowanie współpracy z innymi czasopismami, organizacjami i stowarzyszeniami naukowymi.

5. Do obowiązków sekretarzy redakcji należy w szczególności:

a) prowadzenie korespondencji czasopisma;

b) korekta i redakcja tekstów lub jej zlecanie kompetentnym osobom;

c) pilnowanie terminów sporządzania recenzji, korekty autorskiej, ukazywania się czasopisma;

d) koordynowanie bieżących spraw redakcji, niezastrzeżonych wyłącznie redaktorowi naczelnemu;

e) archiwizacja artykułów, recenzji i wydań czasopisma.

6. Decyzją redaktora naczelnego, niektóre z obowiązków i uprawnień redaktora naczelnego, zastępcy redaktora naczelnego lub sekretarza redakcji mogą być czasowo lub na stałe imiennie przypisane innym członkom redakcji.

7. Zgodnie z par. 194 ust. 1 Statutu UKSW redaktora naczelnego, zastępcę redaktora naczelnego i sekretarzy redakcji, a także członków redakcji i Rady Naukowej czasopisma KNM powołuje na czas nieokreślony i odwołuje Rada Wydziału Teologicznego UKSW.

 

Regulamin i zasady publikacji w internetowym czasopiśmie naukowym „Kwartalnik Nauk o Mediach” PDF

Analytic Code