Rada Naukowa

Ks. dr hab. Andrzej Adamski, prof. WSIiZ

xa

Dr hab. teologii środków społecznego przekazu, specjalista w zakresie nowych mediów. Profesor nadzwyczajny w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Dyrektor i p.o. Dyrektora Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w l. 2010-2016.

Dr hab. Grzegorz Łęcicki, prof. UKSW

leciciki(1)

Dr hab. teologii środków społecznego przekazu, specjalista w zakresie mediów audiowizualnych. Kierownik Katedry Teologii Środków Społecznego Przekazu na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Prof. dr hab. Jerzy Olędzki

oledzki

Profesor nauk humanistycznych, specjalista w zakresie public relations. Dyrektor Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Prof. dr hab. Tomasz Goban-Klas

T Goban-Klas

Profesor nauk humanistycznych, specjalista w zakresie mass mediów i komunikowania masowego. Kierownik Katedry Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, em. prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu w l. 2002- 2003, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w l. 2003-2004.

Dr habil. Imre Szijártó

I Szijarto

Specjalista w zakresie edukacji medialnej i filmowej. Profesor nadzwyczajny i Kierownik Zakładu Kultury Filmowej w Instytucie Informatyki Medialnej na Wydziale Doskonalenia Nauczycieli i Technologii Wiedzy w Wyższej Szkole Karolya Eszterházyego w Egerze (Węgry).

Dr hab. Józef Bednarek, prof. APS

J Bednarek

Specjalista w zakresie zagrożeń cyberprzestrzeni. Profesor nadzwyczajny i Kierownik Pracowni Metod Multimedialnych w Edukacji w Instytucie Pedagogicznym na Wydziale Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Assoc. prof. dr Deimantas Jastramskis

dj

Specjalista w zakresie polityki i ekonomiki medialnej. Profesor nadzwyczajny i Dyrektor Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytetu Wileńskiego.

Prof. dr Alexander Fedorov

Specjalista w zakresie edukacji medialnej. Wicedyrektor ds. nauki w Taganrodzkim w Państwowym Instytucie Pedagogicznym im. Antoniego Czechowa (Rosja). Redaktor naczelny „Media Education Journal”.

Z Regulaminu PDF „Kwartalnika Nauk o Mediach”:

B. REDAKCJA, RADA NAUKOWA, RECENZENCI

 

  1. Zgodnie z art. 25, ust. 7 ustawy prawo prasowe (Dz.U. 1984 nr 5 poz. 24, z późn. zmianami), przy redakcji działa Rada Naukowa czasopisma KNM, będąca organem opiniodawczo-doradczym redaktora naczelnego. Do zadań Rady Naukowej i jej członków należy w szczególności:

a) czuwanie nad poziomem naukowym czasopisma;

b) wyznaczanie w porozumieniu z redakcją kierunków badań podejmowanych przez pismo (temat wiodący numeru) i czuwanie nad ich realizacją;

c) troska o popularyzację wyników badań naukowych publikowanych w KNM oraz promocja samego czasopisma w swych środowiskach naukowych.

  1. Zaleca się, by członkowie Rady Naukowej w celu podniesienia prestiżu oraz poziomu naukowego czasopisma KNM reprezentowali także inne niż UKSW środowiska naukowe, zwłaszcza zagraniczne.
  1. Zaleca się, by Rada Naukowa KNM spotykała się przynajmniej raz w roku. W spotkaniach tych bierze udział także redaktor naczelny i jego zastępca oraz sekretarz (sekretarze) redakcji. Mogą brać w nich udział także pozostali członkowie redakcji. O terminie spotkania informuje redakcję i członków Rady redaktor naczelny przynajmniej z dwutygodniowym wyprzedzeniem.
  1. Członkostwo w redakcji lub Radzie Naukowej traci się przez:

a) rezygnację, złożoną na ręce Dziekana Wydziału Teologicznego;

b) odwołanie przez Radę Wydziału Teologicznego UKSW na wniosek Dziekana WT.

Regulamin i zasady publikacji w internetowym czasopiśmie naukowym „Kwartalnik Nauk o Mediach” PDF

Analytic Code