Kompetencje nauczyciela w procesie edukacji medialnej

Wzrost znaczenia edukacji medialnej wywiera istotny wpływ na kształtowanie się kompetencji współczesnego nauczyciela. Celem artykułu jest ukazanie roli nauczyciela w procesie edukacji medialnej oraz wskazanie zestawu najważniejszych kompetencji nauczyciela w niniejszej dziedzinie nauki. Środkiem do realizacji zakładanego celu jest przegląd wybranych prac, ich analiza, ocena i uzasadnienie przyjętych w pracy rozwiązań. Kluczowymi zagadnieniami w niniejszym opracowaniu są: wykorzystanie narzędzi edukacji medialnej w procesie dydaktycznym oraz rola i cechy współczesnego nauczyciela w procesie nauczania. Przeprowadzona analiza pozwoliła na ukazanie znaczenia posiadanych przez nauczyciela kompetencji dla efektywności procesu dydaktycznego. W pracy zaproponowano również zestaw najbardziej istotnych kompetencji nauczyciela w procesie edukacji medialnej. Read More …

„Du ju spik ponglish”? O językowo-kulturowej hybrydzie XXI w. w wybranych przekazach popkultury

Ilustracja: Two Pretty Young Girls Gossiping by stockimages / FreeDigitalPhotos.net ID-100209473

Analiza problemu dwujęzyczności i tzw. ponglishu – polsko-angielskich przekazów medialnych, muzycznych, telewizyjnych, reklamowych i filmowych. Wynika z naturalnego połączenia znajomości dwóch języków obcych, polskiego i angielskiego lub też ze świadomej kreacji medialnej. Ma on swoje skutki edukacyjno-medialne. Read More …

Konstruktywne konteksty wykorzystania gier komputerowych w edukacji – studium przypadku

Artykuł prezentuje konstruktywne wykorzystanie gier komputerowych w edukacji dzieci w wieku młodszym. Jako przykład została zanalizowana amerykańska seria gier edukacyjnych z Królikiem Bystrzakiem, obejmująca edukację polonistyczną, matematyczną, przyrodniczą oraz artystyczną. Pakiet gier został zaadaptowany do polskiej podstawy programowej nauczania zintegrowanego i jest rekomendowany przez Ministra Edukacji Narodowej oraz Polskie Towarzystwo Dysleksji. Read More …

Nie tylko rozrywka. Przypadek artystycznych gier wideo Anny Anthropy

Artystyczne gry komputerowe są nietypową odmianą gier wideo, które kontestują przypisywanie grom wyłącznie funkcji rozrywkowej. Stanowią medium posiadające krytyczny potencjał oceny rzeczywistości, ale też umożliwiają odmienne spojrzenie na gry komputerowe, ujawniając schematyczność skonfigurowanych aplikacji oraz przyzwyczajenia gracza. Przedmiotem rozważań jest problematyka funkcji ludycznej obecnej w grach wideo w odniesieniu do artystycznych gier komputerowych, które wykraczają poza samo oferowanie swym odbiorcom rozrywki. Jako przykłady posłużyły wybrane gry „przeglądarkowe” Anny Anthropy, amerykańskiej twórczyni gier niezależnych, które wykazują się cechami charakterystycznymi dla artystycznych gier wideo. Read More …

Recenzja książki Komunikacja wizualna w prasie i w mediach elektronicznych

Businessman With Touchscreen by hyena reality / FreeDigitalPhotos.net ID-100131655

Zadania scharakteryzowania komunikacji poprzez obraz podjęli się redaktorzy monografii zbiorowej Komunikacja wizualna w prasie i w mediach elektronicznych: Kazimierz Wolny-Zmorzyński, Wojciech Furman, Jerzy Snopek i Krzysztof Groń, zapraszając do jej współtworzenia „badaczy mediów, którzy zajmują się komunikowaniem wizualnym i «są uprawnieni do uporządkowania tej dziedziny oraz podzielenia się z czytelnikami zarówno spostrzeżeniami, jak i wynikami badań»” (Wolny-Zmorzyński i wsp. 2013, s. 8) ze środowisk naukowych z całego kraju. Publikacja została wydana nakładem Wydawnictwa Poltext w 2013 roku.
Tytuł publikacji zapowiada przedmiot i zakres rozważań. Takie jego sformułowanie miało wpływ na sposób organizacji tekstów – książka składa się z 15 artykułów pogrupowanych w dwa bloki tematyczne. Kryterium podziału jest środek masowego przekazu, w którym odbywa się komunikacja. Zagadnieniom komunikacji wizualnej w prasie poświęcono mniej miejsca (6 tekstów) na rzecz rozbudowy części o mediach elektronicznych (9 artykułów). Powodu niesymetrycznego podziału można upatrywać w tym, że „media elektroniczne” to pojęcie pojemne, obejmujące telewizję i internet. Niniejsza recenzja stanowi przegląd treści poszczególnych artykułów celem zaprezentowania struktury książki i tematyki. Read More …

Media a polityka i społeczeństwo w perspektywie Kalejdoskopu – audycji Aleksandra Bregmana w Radiu Wolna Europa

Celem ogólnym artykułu było dopełnienie i zamknięcie badań prowadzonych przez autora nad problematyką audycji A. Bregmana, emitowanych w latach 60. XX w. w Radiu Wolna Europa. W praktyce chodziło o analizę zawartości poszczególnych programów pod kątem konkretnych środków masowego przekazu, a jednocześnie usystematyzowanie tematyki, jaka – z perspektywy polskiego uchodźstwa – powinna, czy mogłaby interesować rodaków w kraju. Niemal automatycznie badanie pokazuje osobowość dziennikarską, niezależność i warsztat samego Bregmana – postaci w pewnych kręgach kontrowersyjnej, aczkolwiek z pewnością nietuzinkowej i chyba nadal niedocenionej zarówno przez medioznawców jak i politologów. Read More …

Dziennikarze obywatelscy czy sprzedawcy rozrywki? Rzecz o Demotywatorach.pl

Powstały w 2008 r. polski serwis Demotywatory.pl to odpowiedź na powszechne w USA Motywatory. Obecnie każdego dnia stronę odwiedzają setki tysięcy internautów. W dobie Internetu przedefiniowania wymagają podstawowe kategorie: tekst, nadawca, odbiorca. Na specyficzny komunikat, jakim jest „demot”, składa się obrazek i inteligentne hasło. Każdy może stać się wirtualnym publicystą, ironicznie bądź niekonwencjonalnie zwracającym spojrzenie opinii publicznej na nowe zagadnienie. Artykuł stanowi próbę odpowiedzi na tytułowe pytanie. Read More …

Cenzura w Polsce Ludowej: propaganda, manipulacja, destrukcja

Przedstawienie zarysu historii i działalności cenzury w okresie Polski Ludowej. Read More …

Mediologia. Nowa królowa wiedzy?

Autor proponuje, aby nauki o mediach w Polsce wykazały się oryginalnością w tym sensie, aby łączyły studia nad komunikowaniem (w przestrzeni, w wąskim paśmie czasowym) ze studiami nad przekazywaniem i dziedziczeniem wiedzy, idei, wartości, interpretacji (w długim historycznie czasie), nad środkami technicznymi, a zatem nad mediami sensu stricto, mediami komunikacyjnymi z instytucjami przekazującymi (czyli mediami sensu largo, w formie szerokiej dyscypliny, którą ambitnie można nazwać za R. Debrey`em – mediologią. Read More …

Strategies of moving image comprehension of students in primary and secondary education

The research was based on a survey method of enquiry. We were looking for answers to the following questions: What strategies of moving image comprehension do participants use? Are there differences in social status in the level of comprehension of moving images? Are there differences between students whose education consists of the ‘moving image culture and media literacy’ module, and those whose does not? What typical levels of media literacy can be located amongst students? What tasks of development can we identify? Read More …

Analytic Code