O czasopiśmie

Z Regulaminu PDF „Kwartalnika Nauk o Mediach”:

A. POSTANOWIENIA OGÓLNE

(…)

 1. (..)
 2. KNM jest czasopismem naukowym, wydawanym przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na zasadach określonych w Statucie UKSW. W szczególności odpowiedzialność za wydawanie KNM ponoszą jednostki organizacyjne Wydziału Teologicznego, zajmujące się badaniami i kształceniem w zakresie wiedzy o komunikowaniu społecznym i środkach społecznego przekazu.
 3. KNM jest kwartalnikiem, wydawanym w Internecie.
 4. KNM wydawane jest w języku polskim. Redaktor naczelny może dopuścić do druku artykuł w innym języku.
 5. Siedzibą redakcji i wydawcy KNM jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Dewajtis 5.
 6. Celami KNM w szczególności są:
  a) przyczynienie się do rozwoju nauk o mediach
  b) promocja i umocnienie Wydziału Teologicznego UKSW, w szczególności przez popularyzację wyników badań w ww. dziedzinie;
  c) umożliwienie pracownikom naukowo-dydaktycznym, jak również doktorantom i studentom Wydziału Teologicznego UKSW oraz innych jednostek naukowych publikacji wyników swych badań naukowych
 7. KNM realizuje swe cele poprzez:
  a) animowanie i prowadzenie badań naukowych z dziedziny nauk o mediach;
  b) publikację rozpraw, artykułów, recenzji, sprawozdań z konferencji, tłumaczeń – w pierwszym rzędzie przez świadome planowanie przewodniego tematu numeru, a także przyjmowanie do publikacji nadesłanych tekstów niezamawianych, które przejdą pozytywną recenzję;
  c) organizowanie oraz obejmowanie patronatu medialnego nad konferencjami i sympozjami naukowymi, dyskusjami etc.;
  d) współpracę z innymi organizacjami, stowarzyszeniami i czasopismami naukowymi, w szczególności tymi, które zajmują się dziedziną nauk o mediach;

(…)

Załącznik nr 2 PDF

Zasady przygotowania artykułu przeznaczonego do publikacji w czasopiśmie „Kwartalnik Nauk o Mediach”:

 1. Redakcja „Kwartalnika Nauk o Mediach” przyjmuje teksty o charakterze wyłącznie naukowym, nie publikowane wcześniej w innym piśmie z zakresu nauk o mediach (redakcja dopuszcza publikację przedruków, bądź też tłumaczeń pionierskich i tekstów bardzo znaczących dla nauk o mediach, za zgodą autora lub redakcji pisma, w którym został on wydrukowany).
 2. Publikując artykuł na stronie KNM, autor zgadza się na to, że zostanie on objęty licencją Creative Commons Uznanie Autorstwa –Na tych samych warunkach 3.0 Polska (CC BY-SA 3.0 PL).

Zarządzenie Nr 76/2013 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 października 2013r. w sprawie utworzenia internetowego czasopisma naukowego „Kwartalnik Nauk o Mediach” oraz zatwierdzenia regulaminu PDF

Regulamin i zasady publikacji w internetowym czasopiśmie naukowym „Kwartalnik Nauk o Mediach” PDF

Załącznik nr 2. Zasady przygotowania artykułu przeznaczonego do publikacji w czasopiśmie „Kwartalnik Nauk o Mediach” PDF

Analytic Code