Artykuły

Konstruktywne konteksty wykorzystania gier komputerowych w edukacji – studium przypadku

Artykuł prezentuje konstruktywne wykorzystanie gier komputerowych w edukacji dzieci w wieku młodszym. Jako przykład została zanalizowana amerykańska seria gier edukacyjnych z Królikiem Bystrzakiem, obejmująca edukację polonistyczną, matematyczną, przyrodniczą oraz artystyczną. Pakiet gier został zaadaptowany do polskiej podstawy programowej nauczania zintegrowanego i jest rekomendowany przez Ministra Edukacji Narodowej oraz Polskie Towarzystwo Dysleksji. Read More …

Nie tylko rozrywka. Przypadek artystycznych gier wideo Anny Anthropy

Artystyczne gry komputerowe są nietypową odmianą gier wideo, które kontestują przypisywanie grom wyłącznie funkcji rozrywkowej. Stanowią medium posiadające krytyczny potencjał oceny rzeczywistości, ale też umożliwiają odmienne spojrzenie na gry komputerowe, ujawniając schematyczność skonfigurowanych aplikacji oraz przyzwyczajenia gracza. Przedmiotem rozważań jest problematyka funkcji ludycznej obecnej w grach wideo w odniesieniu do artystycznych gier komputerowych, które wykraczają poza samo oferowanie swym odbiorcom rozrywki. Jako przykłady posłużyły wybrane gry „przeglądarkowe” Anny Anthropy, amerykańskiej twórczyni gier niezależnych, które wykazują się cechami charakterystycznymi dla artystycznych gier wideo. Read More …

Media a polityka i społeczeństwo w perspektywie Kalejdoskopu – audycji Aleksandra Bregmana w Radiu Wolna Europa

Celem ogólnym artykułu było dopełnienie i zamknięcie badań prowadzonych przez autora nad problematyką audycji A. Bregmana, emitowanych w latach 60. XX w. w Radiu Wolna Europa. W praktyce chodziło o analizę zawartości poszczególnych programów pod kątem konkretnych środków masowego przekazu, a jednocześnie usystematyzowanie tematyki, jaka – z perspektywy polskiego uchodźstwa – powinna, czy mogłaby interesować rodaków w kraju. Niemal automatycznie badanie pokazuje osobowość dziennikarską, niezależność i warsztat samego Bregmana – postaci w pewnych kręgach kontrowersyjnej, aczkolwiek z pewnością nietuzinkowej i chyba nadal niedocenionej zarówno przez medioznawców jak i politologów. Read More …

Dziennikarze obywatelscy czy sprzedawcy rozrywki? Rzecz o Demotywatorach.pl

Powstały w 2008 r. polski serwis Demotywatory.pl to odpowiedź na powszechne w USA Motywatory. Obecnie każdego dnia stronę odwiedzają setki tysięcy internautów. W dobie Internetu przedefiniowania wymagają podstawowe kategorie: tekst, nadawca, odbiorca. Na specyficzny komunikat, jakim jest „demot”, składa się obrazek i inteligentne hasło. Każdy może stać się wirtualnym publicystą, ironicznie bądź niekonwencjonalnie zwracającym spojrzenie opinii publicznej na nowe zagadnienie. Artykuł stanowi próbę odpowiedzi na tytułowe pytanie. Read More …

Cenzura w Polsce Ludowej: propaganda, manipulacja, destrukcja

Przedstawienie zarysu historii i działalności cenzury w okresie Polski Ludowej. Read More …

Mediologia. Nowa królowa wiedzy?

Autor proponuje, aby nauki o mediach w Polsce wykazały się oryginalnością w tym sensie, aby łączyły studia nad komunikowaniem (w przestrzeni, w wąskim paśmie czasowym) ze studiami nad przekazywaniem i dziedziczeniem wiedzy, idei, wartości, interpretacji (w długim historycznie czasie), nad środkami technicznymi, a zatem nad mediami sensu stricto, mediami komunikacyjnymi z instytucjami przekazującymi (czyli mediami sensu largo, w formie szerokiej dyscypliny, którą ambitnie można nazwać za R. Debrey`em – mediologią. Read More …

Strategies of moving image comprehension of students in primary and secondary education

The research was based on a survey method of enquiry. We were looking for answers to the following questions: What strategies of moving image comprehension do participants use? Are there differences in social status in the level of comprehension of moving images? Are there differences between students whose education consists of the ‘moving image culture and media literacy’ module, and those whose does not? What typical levels of media literacy can be located amongst students? What tasks of development can we identify? Read More …

Kult nadal awangardą kontrkultury… Internet a Kazik Staszewski i jego grupa

Celem tego tekstu było ukazanie wielopłaszczyznowych korelacji pomiędzy mediami a trwałym elementem kultury masowej, jaki od kilkudziesięciu lat stanowi muzyka rockowa, a przedmiotowo jej twórcy odbiorcy, zwłaszcza fani. W tym konkretnym przypadku chodziło o studium jednego zespołu (case study), tj. grupy Kult – nie tylko nader zasłużonej dla rozwoju rocka w Polsce, lecz również bardzo specyficznie traktującej środki masowej komunikacji, zwłaszcza najnowsze medium, tj. Internet. Dodatkowym zadaniem było poszerzenie badań z zakresu nowo tworzonej gałęzi nauk o mediach, tj. dziennikarstwa muzycznego. Read More …

The political (in)dependence of the media in Lithuania

Analysis presented in this paper shows that significant part of the Lithuanian media subjects (especially in the municipalities) are controlled by politicians and some – by authority institutions. Another form of political influence on the media subjects is finances allocated by the State, municipal institutions and political parties to the media organizations in order to publicize their activities (or publish advertising) – which often provide guaranties of more favorable news media content for the allocators of financial resources. There are only individual economically capable and independent media organizations (national and local) that administer the media which provide relatively comprehensive and unbiased political picture. The claim of the article is that the level of political parallelism of the Lithuanian media system tends to be high. Read More …

Sposoby interakcji klubów piłkarskich z fanami na portalach społecznościowych na przykładzie Arsenalu Londyn

Internet od dłuższego czasu jest medium, za pośrednictwem, którego kluby komunikują się z kibicami, informują o aktualnościach, prezentują ważne informacje. Strona internetowa i e-sklep wydają się być już niewystarczające, biorąc pod uwagę dynamiczny rozwój i popularność social media. Kluby sportowe wykorzystują kanały społecznościowe nie tylko do budowania zasięgu, zwiększania liczby kibiców czy kreowania pozytywnego wizerunku. Serwisy takie jak Facebook czy Twitter są często w sposób kreatywny wykorzystywane do nawiązywania ciekawych interakcji z kibicami, angażowania ich i pobudzania do aktywności. Pomysłowość w budowaniu interakcji, wykorzystywaniu multimediów i funkcjonalności serwisów społecznościowych sprawia, że stają się one także źródłem rozrywki dla fanów poprzez organizowane tam konkursy, quizy czy interaktywne wywiady z piłkarzami. Read More …

Analytic Code