Dla Autorów

Z Regulaminu PDF „Kwartalnika Nauk o Mediach”:

 

C. WYMAGANIA STAWIANE PUBLIKACJOM

 

  1. KNM publikuje artykuły, rozprawy, recenzje i inne prace doktorantów oraz studentów Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie, a także innych jednostek naukowych, w szczególności prace z zakresu nauk o mediach, nauk o poznaniu i komunikacji społecznej, teologii mediów, dziennikarstwa i komunikacji społecznej oraz dyscyplin pokrewnych. Dopuszcza się możliwość prac interdyscyplinarnych oraz prac z innych dziedzin, powiązanych z zagadnieniami mediów i teologii. Za poziom merytoryczny oraz zgodność artykułów z zakresem czasopisma odpowiada redaktor naczelny.
  1. Redakcja zastrzega sobie prawo nieopublikowania artykułu w przypadku uzyskania przezeń negatywnej recenzji, stwierdzenia plagiatu, treści niezgodnych z prawem, stanowiących naruszenie dóbr instytucji lub osób trzecich, jak również bez podania przyczyn.

3.      Preferowaną formą dostarczania tekstów artykułów w wersji elektronicznej do redakcji jest e-mail, ale możliwe jest też przekazanie ich pocztą lub osobiście na nośnikach – płycie CD lub pamięci typu flash. Nie należy dostarczać materiałów na dyskietkach. Preferowane formaty rozszerzenia dla elektronicznych wersji artykułów to *doc, *rtf lub *odt. Artykuły w postaci plików *pdf nie będą przyjmowane.

4.      Zasady sporządzania przypisów określa załącznik nr 2 PDF do niniejszego regulaminu. Obowiązek dostosowania metodologii przypisów do zasad edytorskich KNM spoczywa na autorze publikacji.

5.      Ewentualne ilustracje należy zawrzeć w oddzielnym pliku (w tekście zaznaczając jedynie odnośniki do nich). Akceptowane rozszerzenia plików graficznych to JPG dla zdjęć, SVG, PNG, TIFF lub GIF dla grafik i schematów. W przypadku wektorowego formatu SVG należy zamienić tekst na krzywe, a do plików załączyć podglądówki w formacie PNG, TIFF, JPEG lub GIF. W przypadku wykresów należy dołączyć źródłowe dane w formie tabeli.

6.    W przypadku, gdy tekst opisuje skrótowo wyniki badań empirycznych, należy dołączyć – w miarę możliwości – tabele z danymi w formacie CSV.

7.   W przypadku, gdy tekst opisuje skrótowo wyniki badan empirycznych, należy dołączyć – w miarę możliwości – tabele z danymi w formacie CSV.

  1. Redakcja nie zwraca przesyłanych prac.

(…)

  1. Redakcja KNM ma prawo do korekty stylistycznej, zredagowania tekstu, wprowadzenia poprawek mających na celu ujednolicenie zasad pisowni używanych w czasopiśmie. Po zrecenzowaniu, zredagowaniu i korekcie tekstu, jest on odsyłany autorowi drogą elektroniczną celem dokonania korekty autorskiej. Autor ma obowiązek dokonać jej w ciągu 14 dni od otrzymania. Niedopełnienie tego terminu jest równoznaczne z akceptacją zaproponowanych przez redakcję zmian.
  1. Do materiałów przekazanych redakcji KNM autor dołącza oświadczenie, że praca nie była wcześniej publikowana i aktualnie nie jest rozpatrywana możliwość jej publikacji w innych czasopismach. Prawa wydawnicze przedłożonych do publikacji prac przechodzą na wydawcę na podstawie oświadczenia o przeniesieniu autorskich praw majątkowych, stanowiącego załącznik nr 3 PDF RTF do niniejszego regulaminu. Za publikację w KNM autorzy nie otrzymują honorarium.
  1. Celem wyeliminowania praktyk „ghostwriting” oraz „guest authorship”, które są przejawem nierzetelności naukowej, wszelkie wykryte przypadki takich praktyk, jak również łamania etyki naukowej będą dokumentowane i demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.). Celem uniknięcia podobnych przypadków, autorzy publikacji wieloautorskich zobowiązani są do ujawnienia faktycznego wkładu w powstanie publikacji (z podaniem afiliacji oraz kontrybucji, czyli informacji o tym, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod itp. wykorzystanych przy przygotowywaniu publikacji). Konieczne jest także precyzyjne określenie udziału poszczególnych autorów w realizacji nadesłanej pracy i złożenie przez nich stosownego oświadczenia. Główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt.

13.  Do każdego artykułu autor dołącza:

a)      krótkie streszczenie (abstrakt) w języku polskim oraz angielskim;

b)      wykaz skrótów (jeśli takowe występują w artykule);

c)      słowa kluczowe (minimum 3) po polsku i angielsku;

d)      swój krótki biogram (do 500 znaków);

e)      Notatkę, zawierającą: imię i nazwisko autora, posiadany stopień naukowy, telefon, e-mail, funkcję i miejsce zatrudnienia;

f)       (opcjonalnie) czarno-białą fotografię o wymiarach 300 x 400 pikseli;

g)      wypełnione oświadczenie, dotyczące praw autorskich do tekstu, stanowiące załącznik nr 3 PDF RTF do niniejszego regulaminu (należy przesłać wydrukowane i podpisane oświadczenie pocztą na adres redakcji: Wydział Teologiczny UKSW w Warszawie – Redakcja czasopisma „Kwartalnik Nauk o Mediach”, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa).

14.  Przysłanie tekstu do publikacji oznacza akceptację wszystkich postanowień niniejszego regulaminu.

(…)

Załącznik nr 2

 

Zasady przygotowania artykułu przeznaczonego do publikacji

w czasopiśmie „Kwartalnik Nauk o Mediach”:

1.          Redakcja „Kwartalnika Nauk o Mediach” przyjmuje teksty o charakterze wyłącznie naukowym, nie publikowane wcześniej w innym piśmie z zakresu nauk o mediach (redakcja dopuszcza publikację przedruków, bądź też tłumaczeń pionierskich i tekstów bardzo znaczących dla nauk o mediach, za zgodą autora lub redakcji pisma, w którym został on wydrukowany).

2.          Publikując artykuł na stronie KNM, autor zgadza się na to, że zostanie on objęty licencją Creative Commons Uznanie Autorstwa –Na tych samych warunkach 3.0 Polska (CC BY-SA 3.0 PL).

3.          Do publikacji przyjmowane są artykuły naukowe, studia przypadku, raporty z badań, recenzje, komunikaty i sprawozdania.

4.          Język artykułów to: polski i angielski.

5.          Maksymalna objętość dla artykułu to 45 tys. znaków; dla recenzji, sprawozdań, komunikatów do 9 tys. Redakcja ma prawo w uzasadnionych przypadkach zwiększyć ww. limity.

6.          W tekście właściwym nie stosujemy żadnych stylów, wyróżnień (podkreślenia, pogrubienia, kursywa). Wyjątkiem są pogrubione tytuły i śródtytuły oraz wskazane niżej wyjątki. Wyjątkowo również tytuły książek podawane w tekście wyróżniamy kursywą.

7.          Czcionka w tekście to Times Roman, 12 pkt, brak dzielenia wyrazów, tekst wyjustowany, interlinia 1,5 pkt. Wszystkie marginesy 2,5 cm.

8.          Oddajemy tekst o następującej strukturze:

Wyrównane do lewej strony:

Stopień naukowy, imię i nazwisko, afiliacja autora, autorów

(wiersz odstępu)

Tytuł artykułu – do lewej strony

(wiersz odstępu)

Streszczenie po polsku – poprzedzone wyrażeniem „Streszczenie:”, pogrubione

Słowa kluczowe po polsku – poprzedzone wyrażeniem „Słowa kluczowe:” – powyższe jedynie wówczas, gdy artykuł jest pisany w języku polskim

Streszczenie po angielsku – poprzedzone „Summary:” – zawsze

Słowa kluczowe po angielsku – poprzedzone „Key words:” – zawsze

(wiersz odstępu)

Tekst właściwy, wyjustowały. Tytuły podrozdziałów należy oznaczyć liczbami rzymskimi oraz wyróżnić pogrubioną czcionką, wyrównać do lewej strony, przed i po tytule – wiersz odstępu.

Bibliografia, poniżej tekstu, tytuł „bibliografia” pogrubiony, całość wyrównana do lewej strony. Treść oddzielona od tytułu wierszem odstępu. Kolejne pozycje wyróżnione znakiem wyliczenia – kropki. Należy usunąć hipertekst ze spisu literatury.

(wiersz odstępu)

Biogram zaraz po bibliografii, tytuł pogrubiony, całość wyrównana do lewej strony. Treść oddzielona od tytułu wierszem odstępu. Wymienić stopień naukowy, imię i nazwisko (w tej kolejności) i wyróżnić pogrubieniem, następnie po znaku „ – ” wymienić najważniejsze informacje o autorze podzielone przecinkami, na końcu po przecinku podać mail do autora w formie hipertekstu

9.      Obowiązuje stosowanie przypisów wewnątrztekstowych. Zalecany format dla artykułów języku angielskim to APA 6th lub Citavi Default Style. W języku polskim Citavi Default Style (Polish). Ostatnie dwa z wymienionych zostały opracowane przez twórców menedżera bibliografii Citavi, dostępnego – zarówno w wersji bezpłatnej jak i odpłatnej – pod adresem http://www.citavi.com/pl/

10.  Tabele, ryciny, schematy, rysunki, wykresy itp. należy dołączyć w osobnych plikach. Grafika wektorowa w formacie CDR, EPS, grafika rastrowa w formacie TIF, JPG.

Regulamin i zasady publikacji w internetowym czasopiśmie naukowym „Kwartalnik Nauk o Mediach” PDF

Załącznik nr 2. Zasady przygotowania artykułu przeznaczonego do publikacji w czasopiśmie „Kwartalnik Nauk o Mediach” PDF

Załącznik nr 3. Oświadczenie o przeniesieniu autorskich praw majątkowych PDF RTF

Citavi Default Styles RTF

Citavi Default Style (Polish) – Bibliografia RTF

Citavi Default Style – Publication Bibliography RTF

APA 6th – References  RTF

Analytic Code