Artykuły Autora: Mgr Sebastian Zieliński

Pracownik Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi. Doktorant Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Nauczyciel dyplomowany, oligofrenopedagog i tyflopedagog, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju, doradca zawodowy pracujący z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie. W pracy badawczej koncentruje się na problemach funkcjonowania osób niepełnosprawnych w społeczeństwie informacyjnym i zagrożeniach ze strony świata cyfrowego, w tym uzależnieniach. Prowadzi szkolenia z zakresu zagrożeń powodowanych najnowszymi mediami cyfrowymi oraz prawa oświatowego. Wyniki badań przedstawia na licznych konferencjach krajowych i międzynarodowych oraz publikuje innowacyjne artykuły i referaty w czasopismach naukowych oraz specjalistycznych, ekspert ds. edukacji w Radzie Dialogu Społecznego.

Rola mediów cyfrowych w edukacji uczniów i studentów niepełnosprawnych

Sprostanie potrzebom przyszłości w świecie, gdzie dominują nowe media cyfrowe rodzi konieczność edukacji młodego pokolenia w zakresie poznawania, mądrego użytkowania i krytycznego odbioru technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). Szkoły specjalne nie mogą pozostawać na marginesie dokonujących się zmian w tym obszarze edukacji. Autor zwraca uwagę na komputer jako przydatne narzędzie w procesie samodoskonalenia, stwarzającego szansę osobom niepełnosprawnym w zakresie diagnozy, terapii, zdobycia określonego zawodu. Omówiono następujące kwestie:
a) komputer jako źródło informacji i wiedzy,
b) e-learning jako metoda edukacji osób niepełnosprawnych.
W szczególności przedstawiono analizę różnych sposobów e-learningu. Analiza ta opiera się na wynikach ankiety przeprowadzonej na małą skalę, w której uczestniczyły osoby niepełnosprawne. Artykuł zawiera omówienie możliwości i ograniczeń związanych z procesem e-edukacji osób niepełnosprawnych.
Komputer nieumiejętnie wykorzystywany może być również zagrożeniem dla osoby niepełnosprawnej, której poziom emocji i lęku jest zawsze wyższy niż u pełnosprawnych rówieśników. Wskazane zostaną czynniki istotne podczas wykorzystywania w edukacji z uwzględnieniem korzyści i zagrożeń. W referacie ponadto skupiono się na edukacji medialnej umożliwiającej realizację procesu kształcenia na odległość i możliwości likwidowania luki informacyjnej u osób z różnymi deficytami. W referacie zamiennie używa się określeń media, media cyfrowe, technologie cyfrowe, technologie informacyjno-komunikacyjne. Read More …

Analytic Code