Artykuły Autora: Dr Joanna Mikosz

Doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Katedrze Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego. Ma w swoim dorobku wiele publikacji prasowych, naukowych i książki. Interesuje się prasoznawstwem, historią prasy łódzkiej, sposobami promocji prasy polskiej oraz reklamą niestandardową.

Sylwetki profesorów zaprezentowane na łamach „Kultury i Biznesu” – odmiany gatunkowe

Celem artykułu jest pokazanie odmian gatunkowych sylwetek profesorów zaprezentowanych na łamach „Kultury i Biznesu”. Publikacja dzieli się na dwie części. W pierwszej dokonano charakterystyki ww. tytułu prasowego oraz przybliżono jego historię. Druga część omawia zaś odmiany gatunkowe sylwetki – notatki, artykuły i wywiady prezentujące wybitnych żyjących i nieżyjących profesorów (samodzielnych pracowników naukowych, nauczycieli akademickich, dziekanów, prorektorów, rektorów) łódzkich lub wywodzących się z innych regionów Polski, mających związki zawodowe z Łodzią, których dorobek wniósł istotny wkład w rozwój nauki i przyczynił się do rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce i poza jej granicami. Read More …

Wydarzenia kulturalne w Łodzi – analiza zawartości „Kroniki Miasta Łodzi” z 2016 roku

Publikacja dzieli się na dwie części. W pierwszej z nich autorka charakteryzuje periodyk „Kronika miasta Łodzi”. Przedstawia jego historię oraz obecną formułę. Druga część artykułu omawia doniosłe i godne uwagi łódzkie wydarzenia kulturalne z 2016 roku, które zostały zaprezentowane na łamach pisma. Należą do nich wystawy, przedstawienia teatralne i festiwale. Autorka wskazuje też na ważną funkcję społeczną, jaką pełni periodyk wśród mieszkańców Łodzi. Read More …

Analytic Code