Artykuły Autora: Dr Paweł Piotr Płatek

Urodzony w Warszawie. W 2003 roku ukończył liceum ekonomiczne i otrzymał tytuł technika, specjalność: ekonomika i organizacja przedsiębiorstw. W 2007 roku uzyskał tytuł magistra teologii o specjalności: edukacja medialna i dziennikarstwo (tytuł pracy: „Etyczne aspekty komunikacji internetowej jako dialogu międzyludzkiego”) Specjalizacje na studiach: internetologia i edukacja medialna. Ukończył kurs pedagogizacji oraz katechetyczny. W 2015 roku obronił doktorat z zakresu teologii środków społecznego przekazu (tytuł: „Internet jako medium masowego kształtowania świadomości współczesnego człowieka”). Specjalizuje się w zagadnieniach etycznych Internetu, procesach komunikacyjnych w sieci oraz w rozwoju nowych technologii medialnych. Od 2010 roku zatrudniony na stanowisku instruktora w IEMiD, 2011 - 2017 pracował jako asystent. Od sierpnia 2017 adiunkt w Katedrze Internetu i Komunikacji Cyfrowej, IEMiD, UKSW. Prowadzone zajęcia: Edycja i obieg dokumentów elektronicznych, Grafika komputerowa i multimedialna, E-learning i multimedia w kształceniu, Oprogramowanie do zarządzania materiałami naukowymi, Rozwój współczesnych technologii w nowych mediach.

Wczesne koncepcje Internetu i ich urzeczywistnienie w teraźniejszości

W artykule zostaną poddane analizie dwie wczesne koncepcje, które utorowały drogę współczesnemu Internetowi – wspomnianego na wstępie Vannevara Busha oraz Josepha C. R. Licklidera. Zostały one opracowane w poł. XX w., zatem na długo przed pojawieniem się i upowszechnieniem sieci www. Praca ma charakter eseju naukowego, w którym poszukiwać będziemy odpowiedzi na pytanie, jaki wpływ te wczesne koncepcje wywarły na współczesny rozwój Internetu. Read More …

Analytic Code